Privacy Policy

Christoffel Travel hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de informatie die wij verzamelen van personen die van onze services gebruik maken of anderszins communiceren met Christoffel Travel. Dit beleid beschrijft ook de keuzes die onze websitebezoekers en klanten hebben met betrekking tot hun privacy. Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Als Christoffel Travel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Christoffel Travel houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van rechten omtrent persoonsgegevens, onze gebruikers hierop wijzen en deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Christoffel Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Het aangaan van de reisovereenkomst
• Het uitvoeren van de reisovereenkomst
• Het versturen van nieuwsbrieven
• Het toesturen van aanbiedingen
• Analyse doeleinden

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen of verzamelen:
• Geslacht
• Naam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Land
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geboortedatum
• Paspoortnummer (afhankelijk van de bestemming)
• Bankgegevens
• Informatie van thuisblijvers (optioneel)
• Medische gegevens zoals rolstoel etc. (optioneel)
• Boekingsinformatie
• Klikstatistieken en websitebezoek (alleen na toestemming)
• Nieuwsbrieven (opt-in)

Verstrekking aan derden

De gegevens, die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van derde partijen bij het uitvoeren van de reisovereenkomst zoals reisagenten, vliegtuigmaatschappijen en verzekeringsmaatschappijen.

Voor de uitvoering van de reisovereenkomst verstrekken wij persoonsgegevens aan derde partijen (reisagenten en reisleiding) die gevestigd zijn buiten de EU. De gegevens die wij beschikbaar stellen om de overeenkomst te kunnen uitvoeren:
• Geslacht
• Naam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Land
• Telefoon
• E-mailadres
• Geboortedatum
• Paspoort (afhankelijk van de bestemming)
• Boekingsinformatie
• Medische gegevens zoals rolstoel etc. (optioneel)

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Christoffel Travel geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval moeten wij medewerking verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bezwaartermijn

Christoffel Travel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Christoffel Travel van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen we u hierover contact met ons op te nemen. Komt u er niet samen met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens:


Christoffel Travel
Van Vollenhovenstraat 26B
3016 BH
Rotterdam
info@christoffeltravel.nl

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.